Communicatie op De Vuurvogel

 • Schoolgids met schoolkalender
  Elk jaar wordt een schoolgids met schoolkalender gemaakt. De gids bevat informatie over onderwijs en opvoeding. In de schoolkalender staan alle studie- en vakantiedagen, belangrijke feestdagen, schoolprojecten, kampen en informatie over de Vuurvogel (weetjes en achtergronden). De gids is op de website te raadplegen. De kalender staat op Digiduif ( zie hieronder)
 • Informatieavond
  Aan het begin van het schooljaar verzorgt iedere bouw een ouderkring. Ouders kunnen kennis maken met elkaar en er wordt op deze avond informatie gegeven over de gang van zaken in de groep. De datum wordt gepubliceerd in de Vuurvlieg, onze wekelijkse nieuwsbrief.
 • Gesprekken met de leerkracht
  Wij vinden het belangrijk om de school- en thuissituatie op elkaar af te stemmen. Ouders die behoefte hebben aan een gesprek of iets kwijt willen aan een leerkracht kunnen voordat de les begint bij de stamgroepleider terecht. Als er meer te bespreken is, kunnen ouders beter een afspraak met de stamgroepleider maken. Het kan ook zijn dat de stamgroepleider de ouders uitnodigt voor een gesprek.
 • Ouderkringen
  Drie keer per jaar wordt er in het stamgroeplokaal een ouderkring gehouden. Centraal staat het welbevinden van de stamgroep. Daarnaast kunnen ook thema´s aan bod komen als zaken die spelen in de groep, bijvoorbeeld ontwikkelen van de zelfstandigheid van de kinderen, rouwverwerking, pesten en ook vakinhoudelijke zaken, zoals observatiesystemen en rapportage.

  Naast de ouderkringen zijn er algemene informatieavonden voor de hele school. Hierin komen zaken aan de orde die voor iedere ouder interessant zijn, bijvoorbeeld algemene informatie over de gang van zaken rondom de derde - en zesde jaars kinderen, informatie over een nieuwe methode, een project of het maken van de jaarlijkse Sinterklaas-verrassing.
 • Stamgroepavond
  In de midden- en bovenbouw is er een keer per jaar een avond voor kinderen en ouders waarbij de ouders blokuurwerk doen en de kinderen een viering verzorgen. Ouders krijgen zo 'aan den lijve' inzicht in het reilen en zeilen van de groep.
 • Digiduif is het digitale schoolportaal; het middel om iedereen op school te informeren. Je vindt hier de Vuurvlieg en de schoolkalender. Daarnaast gebruiken we het als school om je te bereiken als er nieuws is. Nieuwe ouders krijgen een activatiebrief voor Digiduif. Meer infomatie staat op ww.digiduif.nl
 • De Vuurvlieg
  Elke vrijdag (behalve in schoolvakanties) wordt de Vuurvliegvia Digiduif  per mail verspreid. In deze nieuwsbrief staat informatie over lopende zaken, wetenswaardigheden, de agenda voor de ouderkring en de activiteitenplanning. Ook ouders kunnen kopij aanleveren bij de redactie.
 • Prikborden
  Op het prikbord buiten de groep hangt de informatie die speciaal voor de stamgroep geldt.