Regelingen en afspraken op De Vuurvogel

In de schoolgids kunt u o.a. de voglende regelingen en afspraken vinden:

 • In- en uitschrijfprocedure
 • Calamiteitenplan
 • Hoofdluis
 • Tekenprotocol
 • Te laat komen
 • Vervoer kinderen onder schooltijd
 • Verkeersveiligheid rondom de school
 • School specifieke activiteiten
 • Verzekeringen
 • Buitengewoon verlof
 • etc.

 

Verzoek buitengewoon verlof
Buitengewoon verlof moet worden aangevraagd met het speciaal daarvoor bestemde formulier. Dit formulier kunt u via onderstaande link downloaden of verkrijgbaar op school bij de directie of de conciërge.
Bij de beoordeling of een aanvraag al dan niet kan worden toegewezen, baseert de directeur zich op de regels zoals die in de wet zijn vastgelegd. Daarin staat dat de directeur voor gewichtige (belangrijke) omstandigheden maximaal 10 schooldagen per jaar verlof mag verlenen.
Een verzoek voor buitengewoon verlof moet vooraf schriftelijk aan de directeur worden voorgelegd. We vinden het vanuit pedagogisch oogpunt en vanwege de continuïteit belangrijk dat kinderen elke schooldag aanwezig zijn. Dit geldt ook voor de vierjarigen die nog niet leerplichtig zijn.

 

Privacy op De Vuurvogel

Op de Vuurvogel wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze gegevens is beperkt tot infomratie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers ontvangen hiertoe een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens zodat misbruik wordt voorkomen. Deze informatie wordt alleen met andere organisaties gedeeld als ouders hier toestemming voor hebben gegeven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.

Het privacyreglement staat op: www.conexus.nu/media/1429/conexus_privacyreglement.pdf  

Voor vragen kun je terecht bij de directie.