Ouders

Omdat ouders en school samen het kind begeleiden op weg naar zelfstandigheid is het van belang de school- en thuissituatie op elkaar af te stemmen. Regelmatig contact over en weer staat dus hoog in ons Vuurvogelvaandel.

Hoe we dat doen? Via ouderkringen, thema-avonden, 10-minutengesprekken, korte overdrachtmomenten voor en/of na school en het Oudercafé.

Ouderhulp

Meehelpen in de stamgroep en zien hoe je kind functioneert in de groep kan in overleg op heel veel manieren. Via de stamgroepouder en de stamgroepleider kun je vragen naar de diverse mogelijkheden.
Onze spreuk hierbij: Genieten van je kind kan ook op school!

 

Medezeggenschap (MR)
In de Medezeggenschapsraad is plaats voor drie ouders en drie stamgroepleiders. De visie van de MR is om bij te dragen aan de ontwikkeling van de school door binnen haar verantwoordelijkheden tot gezamenlijke standpunten te komen en deze uit te dragen. Dit gebeurt in een open en eerlijke sfeer, waarin respect is voor elkaars standpunten. 

De MR overlegt met de schoolleidng over o.a. beleidsmatige zaken.

In de schoolgids staat meer informatie. 

De MR heeft haar beleid beschreven in het volgende stuk: missie en Visie en communicatie en vergader jaarplan. Dit stuk staat bij de schooldocumenten op deze website. Ook het jaarverslag 2017-2018 staat bij de schooldocumenten ter inzage.

 

( foto volgt)

 

Oudercommissie ( OC)

De oudercommissie bestaat uit de stamgroepouders van iedere stamgroep.

Zij ondersteunen en organiseren diverse activiteiten voor kinderen en ouders van onze school.