Kinderen en zorg

 • Zorg voor Kinderen
  Alle kinderen op de Vuurvogel verdienen aandacht en zorg. Deze aandacht en zorg krijgen de kinderen in de stamgroep van hun leerkracht(en). De leerkrachten worden in die zorg ondersteund en begeleid door de intern begeleiders (IB-ers) op onze school.

 

 • Signaleren van problemen
  Op de Vuurvogel staat een goede ondersteuning en begeleiding van kinderen centraal. Hiervoor maken de leerkrachten gebruik van observaties, toetsresultaten en gesprekken met ouders. Als er bij een kind cognitieve en/of gedragsproblemen worden gesignaleerd, beoordeelt de leerkracht of het mogelijk is deze op te lossen met de beschikbare middelen. Mocht dit niet lukken, dan betrekt de leerkracht de interne begeleider van zijn bouw erbij. Samen bekijken ze welke weg voor je kind met een bepaalde problematiek de beste weg kan zijn. Ouders worden altijd in dit proces betrokken. Soms is het nodig om extern te consulteren of een onderzoek te laten doen.

 

 • Speciale hulp
  Mocht een kind na analyse en diagnose van een probleem extra zorg nodig hebben, dan wordt deze hulp geboden door de eigen leerkracht in de stamgroep. In een handelingsplan of groepsplan wordt beschreven hoe de extra zorg wordt ingezet. In een enkel geval kan externe hulp nodig zijn. Deze vindt dan in principe plaats na schooltijd. De interne begeleider co├Ârdineert deze hulp met de externe instantie en ouders.

 

 • Brede School Ondersteunings Team (BSOT) 
  Om de ondersteuning voor kinderen, ouders en leerkrachten sneller en effectiever te   kunnen organiseren, werken we vanaf 1 januari 2015 met het BSOT. Hierin zitten verschillende deskundigen samen om te proberen zo snel mogelijk de hulp te organiseren die nodig is voor uw kind. Indien er meer deskundigheid nodig is, wordt deze zo snel als mogelijk ingeroepen.

 

 •  Meerbegaafdheid
  Zoals eerder vermeld verdienen alle kinderen aandacht en zorg. Meerbegaafde kinderen vormen hierop geen uitzondering. Op de Vuurvogel beschikken wij over voldoende kennis en goede materialen om deze kinderen op een adequate manier te kunnen begeleiden binnen de stamgroep. Deze kinderen compacten (gaan sneller door de lesstof heen) en er wordt verbreding en verdieping aangeboden op de diverse intelligentiegebieden. 'De Werkplaats' speelt hierbij een grote rol. Hier wordt met groepjes kinderen uit verschillende stamgroepen gewerkt waardoor er ruimte is voor hun meerbegaafde ontwikkeling.

 

 • Dyslexie
  Vanaf de onderbouw wordt gelet op signalen van dyslexie. Als er tekenen van dyslexie zijn, wordt dit vastgelegd en besproken met ouders. Er wordt extra aandacht en hulp geboden in de stamgroep. In de middenbouw krijgen deze kinderen intensieve lees- en spellingsondersteuning. Dit wordt voortgezet in de bovenbouw. Mochten de lees- en spellingsproblemen hardnekkig zijn en is er een vermoeden van dyslexie, dan kan een externe instantie dit verder onderzoeken.

 

 • Arrangementen
  Er zijn kinderen die extra zorg nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege een handicap, specifieke ondersteuningsbehoeften of een gedragsstoornis. Ook deze kinderen horen erbij op de Vuurvogel. Er kan in sommige gevallen een arrangement aangevraagd worden.

 

 • School ondersteuningsplan;  dit beleidstuk staat bij onze schooldocumenten op deze website.
  ´╗┐